Грижа за природата

Ние се грижим за природата.

„Кариери Пазарджик” ООД рекултивира част от преработените чрез добив на инертни материали площи се и върху тях се създават тополови плантации, които са ефективен и природосъобразен източник на биоенергия. Рекултивираните водни огледала се превръщат в изкуствени езера за отглеждане на риба.