Продължава натиска за отнемане на законен бизнес в полза на друга фирма

Натискът за отнемане на законен бизнес в полза на друга фирма продължава, подкрепен от протести, организирани от инициативен комитет на с. Мирянци и неправителствена организация в обществена полза.
Излизането на жителите на с. Мирянци в гражданско неподчинение е поредния опит да се упражни натиск върху фирмa „Кариери Пазарджик“ ООД, гр. Пазарджик за прекратяване на дейността на кариерата за добив на инертни материали – пясък и филц в находище „Изток“, разположено в землището на с. Мирянци, общ. Пазарджик.
Всички опити от страна на фирмата концесионер за конструктивно решение на спора бяха отхвърлени и в продължение на почти цяла година инициативният комитет използва всяка възможност в медийното пространство да компроментира не само дейността на фирмата,но и работата на всички инстанции, извършили проверки по подадени от тях жалби, за настъпили вредни въздействия върху имоти на жители на селото.
Бяха извършени проверки от компетентни държавни органи – комисия, назначена от Областния управител на гр. Пазарджик, Министерството на енергетиката гр. София, Икономическа полиция и ДАНС- Пазарджик, Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив, РИОСВ гр. Пазарджик.
Разполагаме с експертни становища, основани на констатации от проверки на оторизирани държавни органи и на специалисти в съответните области- геолози и хидрогеолози.
След като нито едно от становищата и резултатите от проверките на държавните органи не отговори на очакванията на инициативния комитет, започнаха нови атаки в медийното пространство от представител на инициативния комитет и негов поддръжник от неправителствено сдружение,  които безцеремонно обвиняват в корупция както фирмата, така и всички държавни институции.
Инициаторите и проводниците на тази кампания отправят заплахи в публичното пространство посредством шокиращо неграмотен начин на изразяване.
„Блокират, айде да ги видиме, как ша копа тоа повече, връзкар нещастен. Само това ги оправя, няма друг шанс“.
/цитат от интервю с представител на неправителствена организация „Балканка“ БНР 17.02.2022г./
За нас случая е пределно ясен:
Истинските заинтересовани продължават задкулисно да дърпат конците на своите марионетки /Инициативен комитет с. Мирянци/ с една и единствена цел – да уронят авторитета на фирмата и незаконно да отнемат бизнеса ни.
Некомпетентни представители от инициативния комитет продължават умишлено и абсолютно преднамерено да отправят обвинения за извършване на добив в дълбочина 28, 30 или 40 метра, /което изобщо не отговаря на истината/ и с друга цел, а именно да омаловажат и най-вече прикрият истинските причини за поражения върху къщи и стопански сгради на жителите на село Мирянци.

Истинските причини за настъпилите трайни деформации на къщи и стопански сгради, съгласно експертизата на специалистите са:

  1. Няколкото наводнения от река Марица, при които заливанията на селото са имали характер на бедствие, продължавало до 10 дни. Такива наводнения нанасят тежки поражения на сгради и особено на кирпичените сгради, тъй като, както е известно при траен контакт с водата, кирпичът се разрушава.
  2. Поминъкът на населението на село Мирянци е свързан преди всичко със зеленчукопроизводството, в това число и с оранжерийното производство. Почти във всяка къща има изкопани кладенци или сондажи, които са правени без надлежно разрешение и без да се спазват законовите правила, регламентирани със Закона за водите. Водовземането от сондажите и кладенците, което е средно 400-450 кубически метра на декар за един напоителен сезон, влияе осезателно на нивото на подземните води и на водните баланси и от друга страна може да доведе до подкопаване на основите на сградите, а от там и до напуквания на стени.
  3. Поради липса на канализация за отвеждане на битовите отпадъчни води, жителите на селото заустяват същите в попивни септични ями, изкопани в непосредствена близост до къщите. Експлоатационния срок на септичните ями е кратък, поради наличието на високи подпочвени води. Това налага изкопаването на нови ями, което пък неизбежно води до замърсяване на подземните води и нарушаване на водните баланс. Ползването на попивни септични ями, каквито са почти всички в селото, е забранено със закон, а водоплътните изгребни ями следва да отговарят на изискванията на чл. 42 и чл. 47 ал. 2 на Закона за устройство на територията, както и на санитарно-хигиенните, екологични и техническите изисквания, определени в специална наредба на МРРБ.

Факт е, че инициативния комитет умишлено заобикалят истинските причини за напуканите имоти и не пожелаха да влязат в диалог с нас, въпреки че многократно им се предоставяше тази възможност.
Следва да се отбележи и факта, че непосредствено след създаването на инициативния комитет на с. Мирянци започнаха първите прояви на вандализъм към скъпоструващи активи на фирмата, които и до този момент не спират.
Нещо, което беше неприсъщо за миролюбивото население на с. Мирянци, с което бяхме в добри отношения, допреди една година.
Причината за всичко това е една – основната функция на инициативния комитет e не да спаси селото, a умишлено, систематично и манипулативно да разпространява дезинформация, клевети и обвинения с цел да настрои населението враждебно към дейността, към служителите на фирматa и към нейните клиенти. И като краен резултат е да се предизвикат негативни последствия и да спомогнат за отнемане бизнесa ни в полза на друга фирма.
За всички тези факти и обстоятелства сме информирали Прокуратурата на гр. Пазарджик и очакваме тя да се произнесе по компететност и по спешност.

Автор: инж. Ангел Кърджев – управител на фирмa „Кариери Пазарджик“ ООД, гр. Пазарджик

Инертни материали от „Кариери Пазарджик“ ООД

„Кариери Пазарджик” ООД, гр. Пазарджик е създадена през 2004 г. Основната дейност на фирмата е добив, преработка и търговия на инертни материали. „Кариери Пазарджик“ ООД е производител на инертни материали за строителния бизнес в Пазарджик и съседните области. Кариерата за добив на предлаганият инертен материал се намира на 5 км. от гр. Пазарджик в посока с. Мирянци, общ. Пазарджик, местност „Чамур тарла“. „Кариери Пазарджик“ ООД e специализирана в добива, преработката и търговията на инертни материали. „Кариери Пазарджик“ ООД предлага на своите клиенти широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертните материали са пясък, филц и дренаж. „Кариери Пазарджик“ ООД предлага инертни материали, които имат широко приложение в строителството, и по-специално, в производството на бетон, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии. Също така някои видове инертни материали, произведени в „Кариери Пазарджик“ ООД се използват за дренажни слоеве и насипи.

Предлагани интертни материали

Инертните материали са широк набор от естествени материали, използвани в строителството. Предлаганите инертни материали в „Кариери Пазарджик” са пясък, филц, дренаж и баластра.
Инертните материали се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи и пътища.

Промит речен пясък със следните фракции:

● 0-4 мм

Промитият речен пясък има широко приложение в строителството, в производството на бетонови разтвори, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии.

Промит речен филц със следните фракции:

● 4-31,5 мм

● 4- 8 мм

Промитият речен филц е основен компонент при производството на бетон. При основите и бетонните конструкции от голям мащаб се използва смесен чакъл със зърна до 20 – 30 мм. Обикновено се използва смес от няколко едрини.

Речен дренаж със следните фракции:

● 25-80 мм

Речният дренаж се използва в производството на дренажни слоеве и насипи.

Речна баластра за насипи:

Речната баластра се използва при изграждането на насипи и пътни настилки, както и за производството на относително ниски класове бетон.

 

Производство

В пресевната инсталация се подава баластра като изходна суровина. Същата се пресява и сортира във вибрационно сито, върху което става и самото измиване на пясъка и филца. Пясъкът се измива допълнително и изцежда от водата в пясъчен класификатор. Двата вида материал се демонтират чрез стифиращи ленти. Отмиваемите частици (глина), съдържащи се в баластрата, се утаяват след измиването в специални водоеми – утайници. След декантиране утаената вода се влива в изкуствено езеро.

Производство

В пресевната инсталация се подава баластра като изходна суровина. Същата се пресява и сортира във вибрационно сито, върху което става и самото измиване на пясъка и филца. Пясъкът се измива допълнително и изцежда от водата в пясъчен класификатор. Двата вида материал се демонтират чрез стифиращи ленти. Отмиваемите частици (глина), съдържащи се в баластрата, се утаяват след измиването в специални водоеми – утайници. След декантиране утаената вода се влива в изкуствено езеро.

За нас

Инертните материали произведени в „Кариери Пазарджик“ ООД се използват като основна съставка при производство на бетон и други композитни смеси. Инертните материали служат за създаване на якост в цялостния композитен материал. Благодарение на сравнително по-добрата си водопропускваемост в сравнение с повечето почви, инертните материали са широко използвани при дренаж – основи, пътища и други приложения. Инертните материали са широко използвани при изграждане на фундамент под основи и пътища.

„Кариери Пазарджик“ ООД предлага на своите клиенти промит речен пясък, който има широко приложение в строителството, в производството на бетонови разтвори, циментови замазки, хоросанови мазилки и зидарии. Промитият речен пясък e със следната фракция: 0-4 мм.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти промит речен филц. Промитият речен филц e със следните фракции: 4-8 мм, 4-31,5 мм. Филцът е основен компонент при производството на бетон.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти речен дренаж. Речният дренаж e със следните фракции: 25-80 мм.

„Кариери Пазарджик” ООД предлага на своите клиенти pечна баластра за насипи.

Баластрата е изходна суровина за производството на пясък и филц. Pечна баластра се използва за насипи.

„Кариери Пазарджик” ООД рекултивира част от преработените чрез добив на инертни материали площи и върху тях се създават тополови плантации, които са ефективен и природосъобразен източник на биоенергия. Рекултивираните водни огледала се превръщат в изкуствени езера за отглеждане на риба.

„Кариери Пазарджик” ООД, гр. Пазарджик разполага с висококвалифициран персонал в областта на добива и преработката на суровината. За извършване на добивната дейност във фирмата е назначен екип от висококвалифицирани служители и работници.

За пълното техническо изпълнение и обслужване на проектите ни са закупени необходимите специализирани машини и инсталации. Качеството на предлаганите продукти се гарантира от специализирана строителна лаборатория осъществяваща постоянен контрол. Кариерата е сертифицирана от Институт по строителни материали град София.